Uw winkelwagen

Algemene Voorwaarden

Definities

Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten koopt in verband met een overeenkomst op afstand, die hetzij rechtstreeks door de ondernemer worden geleverd, hetzij door een derde partij op basis van een afzonderlijke overeenkomst met de ondernemer.

Klant: Een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit.

intrekking: De mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de gestelde opzegtermijn op te zeggen.

Ondernemer: Een natuurlijke of rechtspersoon die producten, digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Contract op afstand: Een overeenkomst tussen ondernemer en consument in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop van producten, digitale inhoud en/of diensten, die tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door middel van communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Psydera.eu
E-mail: info@Psydera.eu
Plaats: Duitsland

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Psydera.eu en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Psydera.eu en de consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien elektronische verzending niet mogelijk is, zal Psydera.eu kosteloos alternatieve methoden ter beschikking stellen om deze Voorwaarden in te zien of te verkrijgen.

Artikel 4 – Het aanbod

Alle aanbiedingen zijn uitdrukkelijk omschreven en bevatten gedetailleerde beschrijvingen, zodat de consument een goed geïnformeerd besluit kan nemen. Gebruikte afbeeldingen geven de producten, digitale inhoud en diensten nauwkeurig weer. Psydera.eu is niet gebonden aan kennelijke fouten in het aanbod. Alle voorwaarden en rechten verbonden aan het aanbod worden duidelijk vermeld.

Artikel 5 – Het Contract

De overeenkomst komt tot stand zodra de consument het aanbod aanvaardt en aan de gestelde voorwaarden voldoet. Psydera.eu behoudt zich het recht voor om vóór het aangaan van de overeenkomst de financiële draagkracht van de consument te controleren. Indien nodig kan Psydera.eu op basis van deze beoordeling een bestelling afwijzen of specifieke voorwaarden opleggen.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Bepaalde producten en diensten kunnen uitgesloten zijn van het herroepingsrecht, met name producten en diensten die op maat gemaakt zijn of snel kunnen bederven, zoals duidelijk in het aanbod vermeld vóór het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 - De prijs

Prijzen zijn vast gedurende de geldigheidsduur van het aanbod, behoudens prijswijzigingen als gevolg van BTW-aanpassingen of verzendkosten. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 8 – Conformiteit en aanvullende garantie

Psydera.eu garandeert dat alle producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, voldoen aan de redelijke verwachtingen van betrouwbaarheid en bruikbaarheid en voldoen aan de wettelijke normen en voorschriften die gelden op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

Psydera.eu doet er alles aan om bestellingen snel en zorgvuldig te verwerken en te leveren. Levertijden en -voorwaarden, inclusief de risico's verbonden aan de levering, worden duidelijk aan de consument gecommuniceerd.

Artikel 10 - Betaling

Onjuistheden in betaalgegevens dienen direct gemeld te worden. Betalingen moeten doorgaans worden gedaan voordat de producten worden verzonden, waarbij duidelijke instructies over de betalingsmethoden worden verstrekt.

Artikel 11 – Klachtenregeling

Er is een transparante klachtenprocedure. Klachten moeten snel en gedetailleerd worden ingediend. Psydera.eu zal klachten binnen 14 dagen in behandeling nemen en daarbij een termijn voor oplossing geven.

Artikel 12 – Aanvullende bepalingen

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en zullen worden vastgelegd in een vorm die de consument blijvend kan bewaren.

Artikel 13 – Gegevensbescherming

Psydera.eu doet er alles aan om de privacy van klanten te beschermen. Betaalgegevens worden veilig behandeld en na de transactie verwijderd. Klanten hebben de mogelijkheid om hun gegevens te beheren via persoonlijke accounts.